Triebwagen mB4D
01.06.05


[43744] Triebwagen mB4D
Serie mB4D, mC5D
Art.Nr. Zeitraum Strom Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

4190S (a) 1980-1984 DC III mB4D 9151 NS grün
4189S (a) - DC III mB4D 9151 NS grün
4188S (a) - DC III mB4D 9151 NS grün
43017 (a) 1984 DC III mB4D 9151 NS grün
43744 1997-1999 DC Dig.8pol. IIIa mC5D 9104 NS grün
43844 1997-1999 AC Dig.8pol. IIIa mC5D 9104 NS grün
43744 1997-2003 DC Dig.8pol. IIIa mC5D 9118 NS grün, ex. mCD9022
43844 1997-2003 AC Dig.8pol. IIIa mC5D 9118 NS grün, ex. mCD9022
43744.1 2001 DC Dig.8pol. III mBD 9013 NS grün, ex. mCD9030, VK:Niederlande
43844.1 2001 AC Dig.8pol. III mBD 9013 NS grün, ex. mCD9030, VK:Niederlande


[43744] Triebwagen mB5D
Serie mC, MCv
Art.Nr. Zeitraum Strom Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

44984 - DC Dummy III mCv C9416 NS grün, VK:Niederlande
44985 - AC Dummy III mCv C9416 NS grün, VK:Niederlande
44986 - DC Dummy III mC C9468 NS grün, ex. C9018, VK:Niederlande
44987 - AC Dummy III mC C9468 NS grün, ex. C9018, VK:Niederlande


[43744] Steuerwagen Ces
Steuerwagen Ces
Art.Nr. Zeitraum Strom Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

4190S (b) 1980-1984 DC III Ces C8103 NS grün
43017 (b) 1984 DC III Ces C8103 NS grün
4219S - DC III Ces C8103 NS grün
44982 1997-1999 DC IIIa Ces C8101 NS grün, Ergänzung
44983 1997-1999 AC IIIa Ces C8101 NS grün, Ergänzung
44982 2000 DC IIIa Ces C8102 NS grün, Ergänzung


[43744] Steuerwagen Bec
Steuerwagen Bec
Art.Nr. Zeitraum Strom Decoder Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

44978 - DC III Ce8c C8190 NS grün, ex. B8509, VK:Niederlande
44978.1 - DC III Ce8c C8187 NS grün, ex. B8513, VK:Niederlande
44979 - DC III Bec B5204 NS blau, VK:Niederlande
44988 - DC III Bec B8533 NS grün, ex. B8516, VK:Niederlande
44988.1 - DC III Bec B8536 NS grün, ex. B8519, VK:Niederlande
44989 2001 DC III Bec B5104 NS blau, VK:Niederlande
44990 2001 DC III Bec B5201 NS blau, VK:Niederlande
44980 2002 DC III Bec B5302 NS grün, Int.Col.III.02