ELoks BR 1141
01.06.05

[34587] ELok BR 1141 BR 1141
Art.Nr. Zeitraum Umschalter Motor Epoche Betr.Nr Betreiber Farbe, Sonstiges

3036 1961-1973 Relais SFCM III 1141.02 ÖBB tannengrün
3936 1974-1976 Relais SFCM III 1141.02 ÖBB tannengrün
P3007 (1) 1979 Relais SFCM III 1141.02 ÖBB blutorange, Primex, mit ÖBB-Signet
P3007 (2) 1979 Relais SFCM III 1141.02 ÖBB blutorange, Primex, ohne ÖBB-Signet
3154 (1) 1979 Relais DCM IV 1141.02 ÖBB blutorange, mit ÖBB-Signet
3154 (2) 1979 Relais DCM IV 1141.02 ÖBB blutorange, ohne ÖBB-Signet
3166 1985-1988 Relais DCM IV 1141.06 ÖBB blutorange
34586 1997-1998 Delta DCM III 1141.05 ÖBB tannengrün
34587 1999-2000 Delta DCM V 1141 012-3 ÖBB blutorange